Skip to main content

02 July, 2024

Tha Port-adhair Ìle a’ cruthachadh raon-laighe sàbhailte do steàrnagan-beaga

Tha Port-adhair Ìle a’ cruthachadh raon-laighe sàbhailte do steàrnagan-beaga: Stock image of a Little Tern and chicks ©Kevin Simmonds RSPB

Tha luchd-obrach Puirt-adhair na Gàidhealtachd is nan Eilean a’ dol a dh’obair còmhla ri prògram glèidhteachais Gnèithean air an Oir airson bith-àrainn neadachaidh shàbhailte a chruthachadh do dh’eun ainneamh, an steàrnag-bheag, aig Port-adhair Ìle.

Thig an steàrnag-bheag a dh’Alba as t-earrach a neadachadh, a’ sireadh tràighean air a’ chladach agus sna h-eileanan far an stèidhich iad colonaidhean neadachaidh. Gu mì-fhortanach, brisidh daoine, coin agus tuiltean a-steach gu tric air a’ bhith-àrainn as fheàrr leis an steàrnaig-bhig. Cha seas an steàrnag-bheag cus rudan a bhriseas a-steach orra agus dh’fhaoidte gun cuireadh iad cùil ri neadan, uighean is iseanan.

Tha cunntas-sluaigh briodadh nan eun-mara mu dheireadh (Seabirds Count: 2015-2021) ag innse dhuinn gun deach àireamh nan steàrnagan-beaga sìos le 29% sna 20 bliadhna seo chaidh ann an Alba, gu sònraichte ann an Earra-Ghàidheal is Bòd far an deach an àireamh sìos 46% san aon ùine. ’S e cruthachadh raointean far nach bris dad a-steach orra agus far a bheil stuth neadachaidh iomchaidh an dòigh as fheàrr airson dìon nan steàrnagan-beaga.

Tha an steàrnag-bheag am measg nan 37 gnèithean ainneamh is cugallach ris a bheil Gnèithean air an Oir, prògram glèidhteachais ùr eadar iomadh com-pàirtiche, a’ cur taic. Tha am prògram seo a fhuair na milleanan de dh’airgead o Mhaoin Dualchais a’ Chrannchuir Nàiseanta ag obair ann an seachd raointean mòra de dh’fhearann ann an Alba, ag obair le buidhnean is coimhearsnachdan ionadail a dhèanamh cinnteach gum mair na gnèithean cladaich ann an Alba a tha sa chunnart as motha.  

Tha luchd-obrach Gnèithean air an Oir, Port-adhair Ìle agus an RSPB air obair a dhèanamh airson raon sàbhailte a chruthachadh far an tog steàrnagan-beaga na h-iseanan aca. Cho-dhùin iad gum b’ e pìos de raon-laighe nach eilear a’ cleachdadh tuilleadh faisg air a’ chladach an t-àite as fheàrr dhaibh. Fhuaras stuthan on tràigh ann agus agragaid o Phort-adhair Ìle agus mar thabhartas o sholaraichean ionadail agus chaidh a’ bhith-àrainn ùr dhan steàrnaig-bhig a chruthachadh leis.

Mar chomharra dha na steàrnagan-beaga gur e raon sàbhailte airson briodadh a tha sa bhith-àrainn ùir, chaidh steàrnagan-beaga fuadain a rinn Gnèithean air an Oir a chur air an làraich. Chaidh steàrnagan-beaga fuadain plastaig geala a dhèanamh le clò-bhualadair 3D agus am peantadh an uair sin. Bidh an steàrnag-bheag a’ briodadh ann an colonaidhean agus aithnichidh iad raointean sàbhailte ma chì iad steàrnagan-beaga eile a’ neadachadh ann agus leis a sin, thathar an dùil gun tàladh sin steàrnagan-beaga a tha mun cuairt ann.

Thig buannachdan an cois na bith-àrainn neadachaidh ùir seo cuideachd do ghnèithean eile a tha a’ crìonadh, mar an trìlleachan-tràighe a nì neadan san aon seòrsa de bhith-àrainn.

Thuirt Lucy Atkinson, Oifigear Pròiseact Gnèithean air an Oir ann an Ìle: “Tha sinn ro-thoilichte gun deach a’ bhith-àrainn neadachaidh chudromach seo a chruthachadh dhan steàrnaig-bhig, taing do dhealas an luchd-obrach ionadail aig Port-adhair Ìle agus HIAL. Cumaidh sinn sùil air an àite rè seusan a’ bhriodaidh agus tha sinn cho toilichte gu bheil sinn a’ faicinn a dheagh bhuaidh air eòin a neadaicheas air an talamh mar-thà.”

Thuirt Fiona Strachan, Manaidsear Prògram Gnèithean air an Oir: “Tha e fìor mhath a’ cho-iomairt seo fhaicinn ann an Ìle airson taic a chumail dhan steàrnaig-bhig. Tha steàrnanan nas feumaiche air ar taic na bha iad a-riamh roimhe agus seo deagh eisimpleir dhen t-seòrsa de chom-pàirteachas a tha sinn a’ brosnachadh air feadh sgìrean ar pròiseict. Tha sinn fada an comain gach neach a tha an sàs ann agus guma math a thèid leis na steàrnagan-beaga san t-seusan bhriodaidh seo.”

Thuirt Niall Colthart, Manaidsear Port-adhair Ìle: “Tha mi glè thoilichte mun cho-obrachadh seo eadar sinn fhìn, Gnèithean air an Oir agus RSPB airson bith-àrainn neadachaidh shàbhailte a chruthachadh dhan steàrnaig-bhig air an eilean bhòidheach seo. Chan ann a-mhàin gu bheil an iomairt seo a’ cumail taic ri gnè ann an staing ach cuideachd a’ sealltainn cho dealasach ’s a tha sinn mun stiùbhartachd àrainneachdail againn. Le bhith a’ cur gu feum pìos dhen raon-laighe nach eil sinn a’ cleachdadh tuilleadh, tha sinn a’ dèanamh cinnteach gum bi àite briodaidh sàbhailte aig na h-eòin mhìorbhaileach seo, a’ cur ri obair-ghlèidhteachais dualchas nàdarra Ìle.”

Thuirt Gayle Barclay, Ceannard Roinn na h-Àrainneachd is So-sheasmhachd aig Puirt-adhair na Gàidhealtachd is nan Eilean: “Mar luchd-cùraim ar n-àrainneachd, tha sinne aig Puirt-adhair na Gàidhealtachd is nan Eilean Earranta glè thoilichte co-obrachadh a dhèanamh le Gnèithean air an Oir agus an RSPB airson tèarmann a chruthachadh dhan steàrnaig-bhig aig Port-adhair Ìle. Le bhith a’ dèanamh bith-àrainn neadachaidh gun bhuaireadh de phìos dhen raon-laighe nach cleachd sinn tuilleadh, tha sinn airson àite sàbhailte a chruthachadh far an tig na h-eòin seo beò is iad ann an staing. Tha dealas againn ri glèidhteachas seachad air na tha ar n-obair làitheil a’ gabhail a-staigh, a’ sealltainn gu bheil sinn gu mòr airson bith-iomadachd a ghlèidheadh is taic a chumail ri èiceo-shiostaman ionadail.”

For media enquiries, please contact:

Robyn Stewart, RSPB Scotland Species and Habitats Officer, 07824809464.

Contact information

Name
NatureScot Media
Telephone
0131 316 2655
Email
media@nature.scot

Notes to editors

Issued on behalf of the Species on the Edge partnership. Species on the Edge is a multi-partner species conservation programme dedicated to working with communities across Scotland’s coasts and islands to help them secure a future for their local vulnerable and threatened wildlife. Funded by The National Lottery Heritage Fund, the partnership consists of Amphibian and Reptile Conservation, Bat Conservation Trust, Buglife, Bumblebee Conservation Trust, Butterfly Conservation, NatureScot, Plantlife, and RSPB Scotland. The programme is active across seven landscape-scale areas in Scotland: Argyll and the Inner Hebrides; Outer Hebrides; North Coast; Orkney; Shetland; East Coast; Solway Coast.

NatureScot is Scotland's nature agency. We work to enhance our natural environment in Scotland and inspire everyone to care more about it. Our priority is a nature-rich future for Scotland and an effective response to the climate emergency. For more information, visit our website at www.nature.scot or follow us on Twitter at https://twitter.com/nature_scot

’S e NatureScot buidheann nàdair na h-Alba. Bidh sinn a’ neartachadh àrainneachd na h-Alba agus a’ brosnachadh dhaoine gu barrachd suim a chur ann an nàdar. Tha e mar phrìomhachas againn gum bi nàdar na h-Alba beairteach agus gun dèilig sinn gu h-èifeachdach le èiginn na gnàth-shìde. Tha an tuilleadh fiosrachaidh aig www.nature.scot no air Twitter aig https://twitter.com/nature_scot

Downloads

Stock image of a Little Tern and chicks ©Kevin Simmonds RSPB: Stock image of a Little Tern and chicks ©Kevin Simmonds RSPB

Stock image of a Little Tern and chicks ©Kevin Simmonds RSPB

View | Download

Islay tern habitat creation 2 ©Lucy Atkinson : Islay tern habitat creation 2 ©Lucy Atkinson

Islay tern habitat creation 2 ©Lucy Atkinson

View | Download

Islay tern habitat creation 1 ©Lucy Atkinson : Islay tern habitat creation 1 ©Lucy Atkinson

Islay tern habitat creation 1 ©Lucy Atkinson

View | Download