Skip to main content

14 October, 2022

Òrain Ghàidhlig ùra gan taisbeanadh le àrd-sgoilearan na h-alba

Òrain Ghàidhlig ùra gan taisbeanadh le àrd-sgoilearan na h-alba: Young Gaelic songwriter Cailean Jennett - Credit Paul Hornby-Battrick

Bidh òrain a sgrìobh luchd-labhairt òga na Gàidhlig a’ nochdadh aig Mòd Nàiseanta Rìoghail na bliadhna-sa ann am Peairt.

Thàinig na h-òrain à com-pàirteachas cruthachail, Caithream na Cruinne, eadar Fèis Rois ’s NàdarAlba. Chuir am pròiseact taic ri seachd àrd-sgoilearan airson òrain Ghàidhlig ùra ceangailte ri nàdar ’s cruthan-tìre na h-Alba a sgrìobhadh. Fhuair an òigridh cuideachadh bho sàr luchd-ciùil traidiseanta Màiri Anna NicUalraig ’s Eòghann MacEunraig.

An-diugh (14 Dàmhair) bidh an ceòl ùr ga fhoillseachadh ann an leabhar-ciùil digiteach anns am bi na faclan ’s fuinn a leigeas le daoine eile na h-òrain ionnsachadh ’s a mhealtainn. 

Tha na h-òrain a’ cur an cèill iomagainean na h-òigridh ’s atharrachadh na gnàth-shìde an Alba ’s a’ bhuaidh air nàdar aig teis-mheadhan gach fuinn. Chuir na h-oileanaich romhpa sgrìobhadh mu chuspairean leithid èirigh àirde na mara, truailleadh ’s maoimean-talmhainn.

Bidh iad a’ gabhail an cuid òran mar phàirt de chuirm-chiùil shònraichte aig Mòd Nàiseanta Rìoghail na bliadhna-sa ann am Peairt air an 17 Dàmhair. Bidh Màiri Anna NicUalraig ’s Finlay Wells a’ cumail taic ris an òigridh ’s iad a’ toirt an cuid saothrach chun an àrd-ùrlair airson na ciad uaireach. 

Thuirt Oifigear Gàidhlig NàdarAlba, Robyn Ireland: “Tha e mìorbhaileach gu bheil na h-òrain dùrachdach ùra seo a’ beartachadh na th’ againn de cheòl nàdair. Tha e iongantach gun tug builean atharrachadh na gnàth-shìde air Alba buaidh air gach sgrìobhadair. Tha am pròiseact seo air a bhith na dheagh dhòigh do luchd-labhairt òga na Gàidhlig an cuid sgilean cruthachail ’s cànanach a leasachadh, cho math ri bhith na chothrom dhaibh ceangal a dhèanamh ri nàdar ’s an cuid beachdan air atharrachadh na gnàth-shìde a chur an cèill.”

Thuirt Ceannard Fèis Rois, Fiona Dalgetty: “Tha ceòl Gàidhlig riamh air èirigh bhon t-saoghal a tha mu ar cuairt agus tha am pròiseact seo a’ togail air seo - òrain ùra le dòchasan is draghan dhaoine òga aig cridhe gnothaich. ’S e dòigh chumhachdach a th’ ann an sgrìobhadh òran gus leigeil le daoine ar guthan a chluinntinn, agus seo an dearbh rud a tha na h-òrain seo a’ dèanamh. Tha sinn an dòchas gun còrd na h-òrain ribh, gun ionnsaich sibh iad agus gun sìn sibh air adhart do dhaoine eile iad.” 

Mheòraich tè de na sgrìobhadairean òga, Elissa Hunter-Dorans, air a’ phròiseact: “’S e cothrom sònraichte a bh’ ann a bhith ag obair còmhla ri cuideigin cho tàlantach ri Eòghann MacEunraig ’s e a’ toirt taic dhomh fhad ’s a sgrìobh mi an t-òran agam airson pròiseact Caithream na Cruinne. Tha mi a’ coimhead air adhart gu mòr ri bhith a’ taisbeanadh an òrain agam aig a' Mhòd còmhla ris na sgrìobhadairean eile. Tha e cho cudromach gun tig sinn còmhla agus gun tog sinn ar faclan ’s ar guthan mar dhaoine òga, gu sònraichte leis gur ann nar làmhan-sa a tha dàn gnàth-shìde an t-saoghail.”

Gheibhear tiocaidean bho: https://www.horsecross.co.uk/whats-on/caithream-na-cruinne-199802

Contact information

Name
NatureScot Media
Telephone
0131 316 2655
Email
media@nature.scot

NatureScot is Scotland's nature agency. We work to enhance our natural environment in Scotland and inspire everyone to care more about it. Our priority is a nature-rich future for Scotland and an effective response to the climate emergency. For more information, visit our website at www.nature.scot or follow us on Twitter at https://twitter.com/nature_scot

’S e NatureScot buidheann nàdair na h-Alba. Bidh sinn a’ neartachadh àrainneachd na h-Alba agus a’ brosnachadh dhaoine gu barrachd suim a chur ann an nàdar. Tha e mar phrìomhachas againn gum bi nàdar na h-Alba beairteach agus gun dèilig sinn gu h-èifeachdach le èiginn na gnàth-shìde. Tha an tuilleadh fiosrachaidh aig www.nature.scot no air Twitter aig https://twitter.com/nature_scot

Downloads

Young Gaelic songwriter Cailean Jennett - Credit Paul Hornby-Battrick

Young Gaelic songwriter Cailean Jennett - Credit Paul Hornby-Battrick

View | Download