Skip to main content

25 May, 2021

NatureScot a’ foillseachadh co-chomhairleachadh air an treas Plana Gàidhlig

NatureScot a’ foillseachadh co-chomhairleachadh air an treas Plana Gàidhlig: Visitors enjoying nature at the Isle of May NNR. Credit Lorne Gill / NatureScot

An-diugh cuiridh NatureScot air chois co-chomhairleachadh poblach mun treas Plana Gàidhlig aige a thathar a’ moladh.

Tha am plana a’ cur an cèill mar a bhios buidheann nàdair na h-Alba a’ togail air na chaidh a choileanadh gus a dhealasan a thaobh cleachdadh, adhartachadh is leasachadh na Gàidhlig a neartachadh.

Air ullachadh taobh a-staigh frèam-obrach Achd na Gàidhlig (Alba) 2005, tha e a’ cumail taic ri àrd-amas a’ Phlana Chànain Nàiseanta Ghàidhlig gun tèid “a’ Ghàidhlig a chleachdadh nas trice, le barrachd dhaoine agus ann am barrachd shuidheachaidhean”.

Tha na molaidhean sa phlana a’ gabhail a-steach àrdachadh taice do choimhearsnachdan Gàidhlig is iad a’ dèanamh ceangal ri nàdar is a’ faighinn tlachd às; tuilleadh rannsachaidh a leigeas leinn an t-eòlas againn air nàdar a neartachadh tron Ghàidhlig; agus cothroman-obrach do luchd-labhairt na Gàidhlig an cois a’ phrògraim do dh’fhastadh-òigridh aig NatureScot.

Thuirt Àrd-oifigear NatureScot, Francesca Osowska: “Tha an treas plana againn a’ comharrachadh a’ cheangail air leth a th’ ann eadar daoine is nàdar tron Ghàidhlig agus tha e a’ neartachadh ar dealais dhan chànan air feadh na buidhne.

“Gabhaidh am plana againn a leasachadh le beachdan a’ mhòr-shluaigh agus tha mi airson daoine a bhrosnachadh a dhol an sàs anns a’ cho-chomhairleachadh seo.”

Bidh an co-chomhairleachadh a’ dol fad sia seachdainean. Faodaidh daoine am beachdan air a’ phlana a chur a-steach suas chun 6 Iuchar 2021, agus gheibhear am plana air làrach-lìn NatureScot.

Contact information

Name
NatureScot Media
Telephone
0131 316 2655
Email
media@nature.scot

NatureScot is Scotland's nature agency. We work to enhance our natural environment in Scotland and inspire everyone to care more about it. Our priority is a nature-rich future for Scotland and an effective response to the climate emergency. For more information, visit our website at www.nature.scot or follow us on Twitter at https://twitter.com/nature_scot

’S e NatureScot buidheann nàdair na h-Alba. Bidh sinn a’ neartachadh àrainneachd na h-Alba agus a’ brosnachadh dhaoine gu barrachd suim a chur ann an nàdar. Tha e mar phrìomhachas againn gum bi nàdar na h-Alba beairteach agus gun dèilig sinn gu h-èifeachdach le èiginn na gnàth-shìde. Tha an tuilleadh fiosrachaidh aig www.nature.scot no air Twitter aig https://twitter.com/nature_scot

Downloads

Visitors enjoying nature at the Isle of May NNR. Credit Lorne Gill / NatureScot

Visitors enjoying nature at the Isle of May NNR. Credit Lorne Gill / NatureScot

View | Download