Skip to main content

03 July, 2020

Moladh ceòlmhor air Bliadhna nan Costaichean is Uisgeachan ri fhaicinn air-loidhne

Moladh ceòlmhor air Bliadhna nan Costaichean is Uisgeachan ri fhaicinn air-loidhne: (c) Ingrid Henderson

Thèid àrainneachdan mara sònraichte na h-Alba a mholadh ann an tachartas air leth air-loidhne airson Bliadhna nan Costaichean is nan Uisgeachan a chomharrachadh.

Tha Dualchas Nàdair na h-Alba / Scottish Natural Heritage (SNH) air iarraidh air an t-sàr neach-ciùil, Ingrid NicEanruig, am pìos ciùil ùr, Message in a Bottle, a chruthachadh a tha stèidhichte air gluasadan sruthan na mara.

Bhathar an dùil gun rachadh an taisbeanadh, anns a bheil ceòl, òrain, a’ Ghàidhlig, film agus beò-dhealbh a shealltainn aig fèisean air feadh na h-Alba as t-samhradh ach tha sgaoileadh a’ bhìorais Covid-19 air stad a chur air taisbeanaidhean beò an-dràsta.

Mar sin dheth, tha SNH agus Ingrid air co-obrachadh le chèile air taisbeanadh an-asgaidh air-loidhne a leigeas le daoine blasad fhaighinn aig an taigh.

Bidh an ceòl, an còmhradh, am film is am beò-dhealbh a’ tòiseachadh aig 8.30f, Diciadain 8 An t-Iuchar air Facebook Live. Bidh Ingrid a’ taisbeanadh taghadh de na pìosan bho Message in a Bottle is bidh i a’ bruidhinn ri Ceannard Eag-shiostaman Mara aig SNH, Katie Gilham, mu na phiobraich a cuid obrach air a’ phìos.

Thuirt Ingrid: “Chòrd Message in a Bottle gu mòr leis na bha an làthair aig Celtic Connections na bu tràithe den bhliadhna agus bha e na bhriseadh dùil nach b’ urrainn dhomh a shealltainn do dhaoine air feadh na dùthcha tron t-samhradh.

“Ach an dèidh beagan de mhac-meanmna is de theicneolas a chur gu feum, tha sinn air tachartas a dhealbhadh is a chlàradh a chumas an luchd-ciùil, an luchd-ealain is an luchd-èisteachd sàbhailte.

’S e dùbhlan a bh’ ann a bhith a’ clàradh is ag atharrachadh a h-uile nì airson a thaisbeanadh air-loidhne ach tha e na thoileachadh dhomh gun urrainn dhuinn cuid de na pìosan a thaisbeanadh a tha a’ moladh chostaichean is uisgeachan na h-Alba agus tha sinn an dòchas gun tig sibh nar cuideachd airson oidhche mhath dha-rìribh.”

Thuirt Ceannard Eag-shiostaman Mara aig SNH, Katie Gilham: “Tha an com-pàirteachas le Ingrid air na ceanglaichean làidir eadar ceòl traidiseanta, a’ Ghàidhlig agus àrainneachd mhara na h-Alba a dhaingneachadh agus chunnaic sinn mar a tha i air a’ mhuir is am fiadh-bheatha againn a bheothachadh gu sgileil tro a cuid ciùil.

“Bha sinn a’ dèanamh fiughair ris a’ chuirm air leth seo fhaicinn aig fèisean air feadh na h-Alba ach tha sinn an dòchas gum faigh daoine tlachd às a’ bhlasad seo an-dràsta agus gum faic sinn prògram slàn de chuirmean an ath-bhliadhna.”

Tha luchd-ciùil eile an sàs ann a leithid Anna Massie, Megan NicEanruig is Conal McDonagh, tha dealbhan ann le Somhairle MacDhòmhnaill is beò-dhealbh le Cat Bruce.

Tha e a’ taisbeanadh imrich iongantach fiadh-bheatha is eòin na mara, mar a tha sinn an eisimeil na mara agus nam malairtean cànanach is cultarail mun chosta, fhad ’s a chì sinn buaidh atharrachadh na gnàth-shìde air cuantan na cruinne.

Tha an obair-taisbeanaidh seo air aon de ghrunnan phròiseactan sònraichte le SNH a tha a’ moladh nan costaichean is nan uisgeachan is an cuid fiadh-bheatha anns a’ bhliadhna shònraichte seo agus a tha a’ togail aire mu shlàinte nan cuantan.

Tha an tuilleadh fiosrachaidh aig: https://www.facebook.com/events/3213897355363701/

Contact information

Name
NatureScot Media
Email
media@nature.scot

NatureScot is Scotland's nature agency. We work to enhance our natural environment in Scotland and inspire everyone to care more about it. Our priority is a nature-rich future for Scotland and an effective response to the climate emergency. For more information, visit our website at www.nature.scot or follow us on Twitter at https://twitter.com/nature_scot

’S e NatureScot buidheann nàdair na h-Alba. Bidh sinn a’ neartachadh àrainneachd na h-Alba agus a’ brosnachadh dhaoine gu barrachd suim a chur ann an nàdar. Tha e mar phrìomhachas againn gum bi nàdar na h-Alba beairteach agus gun dèilig sinn gu h-èifeachdach le èiginn na gnàth-shìde. Tha an tuilleadh fiosrachaidh aig www.nature.scot no air Twitter aig https://twitter.com/nature_scot

Downloads

(c) Ingrid Henderson

(c) Ingrid Henderson

View | Download